Pozvánka na valnou hromadu

Výbor Ski klubu vás zve na volební valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 18. května 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí. Letošní rok se budou konat volby do výboru Ski klubu a kontrolní a revizní komise. Případné kandidatury prosím zasílejte písemně na adresu klubu nebo e-mailem na info@skiricky.cz do 30.dubna 2022. Bližší informace spolu s programem VH naleznete na odkazu níže. Rád bych také upřesnil pravidla pro zastupování na základě plné moci, a to citací ze stanov Ski klubu.

„§8 odst 2. Valné hromady mají právo se zúčastnit všichni členové s tím, že právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové činní a čestní, starší 18ti let věku. Každý člen, který je oprávněn hlasovat na valné hromadě má jeden hlas, každý takový hlas má stejnou váhu. Za čestné členství nepřísluší čestnému členovi hlas navíc. Člen s hlasovacím právem se může dát na valné hromadě zastoupit jiným členem s hlasovacím právem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.“

Pozvánka na VH 2022